Zakres obowiązków członków KH

 
hm. Marta Czerepowicka – Komendantka Hufca
 
-odbiera i odpowiada na maila hufca
-tworzy comiesięczny raport pracy komendanta
-prowadzi nadzór na prawidłowym przepływem informacji w hufcu
-kieruje praca komendy hufca
-kieruje bieżącą działalnością hufca
-reprezentuje hufiec lub wyznacza osobę do reprezentowania
-wydaje rozkazy
-prowadzi gospodarkę finansową hufca we współpracy ze skarbnikiem
-koordynuje pracę związaną z realizacją projektów
-pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
hm. Grażyna Pawlak – Skarbnik Hufca

 

– tworzy harmonogram wydatków pod kątem realizacji projektów
– prowadzeni dokumentację finansową i terminowo rozliczenia w Komendzie Chorągwi
– prowadzi ewidencję składek członkowskich, nadzór nad ich terminowym przekazywaniem przez podstawowe jednostki organizacyjne.
– opracowuje plan finansowy hufca
– bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
– pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
hm. Karolina Woźniak – Nocoń – Z-ca Komendantki Hufca ds. Programowych

 

– jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Zespołu ds. Programowych
– przygotowuje program hufca do 15 sierpnia każdego roku
– zatwierdza programy drużyn do 15 października każdego roku ( wraz z ewaluacją z roku poprzedniego)
– realizuje przedsięwzięć wynikających z projektów
– wdraża dokument „Zasady wsparcia programowo – metodycznego drużynowych”
– bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczenie
– sprawdza programy drużyn pod kątem zgodności z daną metodyką
– promuje propozycje programowe Chorągwi, Głównej Kwatery oraz WOSM i WAGGGS
– opiniuje zaliczenia służby instruktorskiej
– pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
pwd. Katarzyna Jonasz – Z-ca Komendantki Hufca ds. Organizacyjnych

 

– prowadzi i aktualizuje system Ewidencja ZHP
– prowadzi dokumentacje pracy hufca i jej właściwe przechowywanie
– nadzoruje dokumentacje drużyn ( program, zobowiązanie do prowadzenia drużyny, plan finansowy, program drużyny,    oświadczenie materialne, dokumenty dotyczące wyjazdu, podpisanie zakresu obowiązków drużynowego )
– bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
– współpracuje w zakresie przepływu informacji z Zespołem ds. Promocji i Pozyskiwania Środków
– pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
pwd. Ewelina Uss – Z-ca Komendantki Hufca ds. Pracy z Kadrą

 

– tworzy i realizuje plan kształcenia
– organizuje warsztaty dla kadry wynikające z potrzeb hufca
– wspiera kadrę hufca w codziennej działalności
– współpracuje z Chorągwianym Zespołem Kadry Kształcącej
– prowadzi poradnictwo w zakresie pracy drużynowego
– odpowiada za podpisane opisy funkcji przez wszystkich drużynowych oraz  osoby pełniącymi funkcje instruktorskie w Hufcu;
– opiniuje kandydatów na funkcje drużynowych oraz sprawdza wymagane uprawnienia
– opiniuje zaliczenia służby instruktorskiej
– wdraża Systemu Pracy z Kadrą
– pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
pwd. Łukasz Fabich – Z-ca Komendantki Hufca ds. Promocji i Pozyskiwania Środków

 

– jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Środków
– promuje wizerunek harcerstwa w środowisku lokalnym oraz w mediach
– jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i wygląd strony www
– współpracuje z mediami
– opracowuje materiały promocyjne
– zajmuje się pozyskiwaniem środków na działalność statutową
– bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
– dba o terminowe rozliczanie przyznanych środków we współpracy ze skarbnikiem
– pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
phm. Sławomir Smorczewski – Kwatermistrz Hufca

 

– jest odpowiedzialny za gospodarkę sprzętową w hufcu
– jest odpowiedzialny za stan techniczny sprzętu i obiektów hufca
– prowadzi nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami
– bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
– pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach