Zakres obowiązków członków KH

 
hm. Marta Czerepowicka – Komendantka Hufca
 
-odbiera i odpowiada na maila hufca
-tworzy comiesięczny raport pracy komendanta
-prowadzi nadzór na prawidłowym przepływem informacji w hufcu
-kieruje praca komendy hufca
-kieruje bieżącą działalnością hufca
-reprezentuje hufiec lub wyznacza osobę do reprezentowania
-wydaje rozkazy
-prowadzi gospodarkę finansową hufca we współpracy ze skarbnikiem
-koordynuje pracę związaną z realizacją projektów
-pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
hm. Grażyna Pawlak – Skarbnik Hufca

 

- tworzy harmonogram wydatków pod kątem realizacji projektów
- prowadzeni dokumentację finansową i terminowo rozliczenia w Komendzie Chorągwi
- prowadzi ewidencję składek członkowskich, nadzór nad ich terminowym przekazywaniem przez podstawowe jednostki organizacyjne.
- opracowuje plan finansowy hufca
- bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
- pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
hm. Karolina Woźniak – Nocoń – Z-ca Komendantki Hufca ds. Programowych

 

- jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Zespołu ds. Programowych
- przygotowuje program hufca do 15 sierpnia każdego roku
- zatwierdza programy drużyn do 15 października każdego roku ( wraz z ewaluacją z roku poprzedniego)
- realizuje przedsięwzięć wynikających z projektów
- wdraża dokument „Zasady wsparcia programowo – metodycznego drużynowych”
- bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczenie
- sprawdza programy drużyn pod kątem zgodności z daną metodyką
- promuje propozycje programowe Chorągwi, Głównej Kwatery oraz WOSM i WAGGGS
- opiniuje zaliczenia służby instruktorskiej
- pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
pwd. Katarzyna Jonasz – Z-ca Komendantki Hufca ds. Organizacyjnych

 

- prowadzi i aktualizuje system Ewidencja ZHP
- prowadzi dokumentacje pracy hufca i jej właściwe przechowywanie
- nadzoruje dokumentacje drużyn ( program, zobowiązanie do prowadzenia drużyny, plan finansowy, program drużyny,    oświadczenie materialne, dokumenty dotyczące wyjazdu, podpisanie zakresu obowiązków drużynowego )
- bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
- współpracuje w zakresie przepływu informacji z Zespołem ds. Promocji i Pozyskiwania Środków
- pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
pwd. Ewelina Uss – Z-ca Komendantki Hufca ds. Pracy z Kadrą

 

- tworzy i realizuje plan kształcenia
- organizuje warsztaty dla kadry wynikające z potrzeb hufca
- wspiera kadrę hufca w codziennej działalności
- współpracuje z Chorągwianym Zespołem Kadry Kształcącej
- prowadzi poradnictwo w zakresie pracy drużynowego
- odpowiada za podpisane opisy funkcji przez wszystkich drużynowych oraz  osoby pełniącymi funkcje instruktorskie w Hufcu;
- opiniuje kandydatów na funkcje drużynowych oraz sprawdza wymagane uprawnienia
- opiniuje zaliczenia służby instruktorskiej
- wdraża Systemu Pracy z Kadrą
- pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
pwd. Łukasz Fabich – Z-ca Komendantki Hufca ds. Promocji i Pozyskiwania Środków

 

- jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Środków
- promuje wizerunek harcerstwa w środowisku lokalnym oraz w mediach
- jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i wygląd strony www
- współpracuje z mediami
- opracowuje materiały promocyjne
- zajmuje się pozyskiwaniem środków na działalność statutową
- bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
- dba o terminowe rozliczanie przyznanych środków we współpracy ze skarbnikiem
- pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach

 

 
phm. Sławomir Smorczewski – Kwatermistrz Hufca

 

- jest odpowiedzialny za gospodarkę sprzętową w hufcu
- jest odpowiedzialny za stan techniczny sprzętu i obiektów hufca
- prowadzi nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami
- bierze udział w opracowywaniu projektów, czuwa nad ich realizacją oraz rozliczeniem
- pełni dyżur w biurze Komendy Hufca w ustalonych godzinach