Członek Zespołu ds. Programowych

 

- podlega pod zastępcę Komendantki Hufca ds. Programowych, wykonuje zadania zlecone
- współtworzy program hufca do 15 sierpnia każdego roku
- uczestniczy w realizacji przedsięwzięć wynikających z projektów
- wspomaga promocję propozycji programowych Chorągwi, Głównej Kwatery oraz WOSM 
i WAGGGS
 
Członek Zespołu ds. Organizacyjnych – Pracownik Biura Hufca

 

- podlega pod zastępcę Komendantki Hufca ds. Organizacyjnych, wykonuje zadania zlecone
- współprowadzi dokumentację pracy hufca i dba o jej właściwe przechowywanie
- gromadzi dokumentację drużyn ( program, zobowiązanie do prowadzenia drużyny, plan finansowy, program drużyny, oświadczenie materialne, dokumenty dotyczące wyjazdu, podpisanie zakresu obowiązków drużynowego )
- dba o przepływ informacji między wszystkimi zespołami
 
Członek Zespołu ds. Pracy z Kadrą

 

- podlega pod zastępcę Komendantki Hufca ds. Pracy z Kadrą, wykonuje zadania zlecone
- współrealizuje plan kształcenia
- współorganizowanie warsztatów dla kadry wynikających z potrzeb hufca
- poradnictwo w zakresie pracy drużynowego
- pomaga wdrożyć Systemu Pracy z Kadrą
 
Członek Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Środków

 

- podlega pod zastępcę Komendantki Hufca ds. Promocji i Pozyskiwania Środków, wykonuje zadania zlecone
- współtworzenie strony www
- współpraca z mediami
- współpracowanie materiałów promocyjnych
- pozyskiwanie środków na działalność statutową
 
Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca

 

- podlega pod Kwatermistrza Hufca, wykonuje zadania zlecone
- współodpowiedzialność nad gospodarka sprzętową w hufcu
- współodpowiedzialność nad stanem technicznym sprzętu i obiektów hufca
 
Drużynowy

 

-bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny,
-proces wychowawczy zachodzący w gromadzie/drużynie,
-opracowanie programu pracy, jego realizację i ocenę,
-prowadzenie dokumentacji gromady/drużyny,
 
Drużynowy prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
-książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego;
-program pracy gromady/drużyny, zatwierdzony przez właściwą komendę (aktualizowanyw miarę potrzeb),
-zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia, oraz deklaracje członkowskie osób, które ukończyły 16 rok życia;
-dokumenty finansowe wymienione w punkcie dotyczącym finansów i gospodarki majątkowej jednostki;
-w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny, przedstawioną właściwej komendzie.
 
Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie Ewidencja ZHP.
-prowadzenie ewidencji członków gromady/drużyny w systemie Ewidencja ZHP,
-zbieranie składek członkowskich i ich odprowadzanie,
-gospodarkę finansową i majątkową gromady/drużyny,
-pracę z przybocznymi, szóstkowymi, zastępowymi i patrolowymi,
-współpracę z rodzicami i środowiskiem działania drużyny;
-przygotowuje swojego następcę;
-wydaje rozkazy;
-dopuszcza członków gromady/drużyny do złożenia Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego;
-jeśli jest instruktorem ZHP, przyjmuje Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie;
-bierze czynny udział w życiu hufca;
-dba o zapewnienie ciągu wychowawczego
 
 
 
Opiekun drużyny

 

-odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny
-odpowiada za gospodarkę finansową i majątkową gromady/drużyny, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji,
-nadzoruje pracę wychowawczą prowadzoną w gromadzie/drużynie.